+32 (0)11 37 88 30

Juridische info en privacy disclaimer

INFORMATIEPLICHT DIENSTENWET
Identificatiegegevens
Rafaël Mommen, zelfstandig advocaat en hieronder M-Advocaten genoemd, is ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0812 612 253. Het BTW-nummer is BE 0812 612 253.
Het kantoor is gevestigd te Minderbroedersstraat 52 bus 1, Hasselt, België.

Advocaten – Beroepsorde
Advocaat Rafaël Mommen oefent zijn praktijk uit in België en is ingeschreven aan de Balie van Hasselt. Voor de diensten nader omschreven op de website kan u bij hem terecht.
Alle advocaten zijn, als advocaat ingeschreven aan de Balie te Hasselt, onderworpen aan de Reglementen van de Orde van Vlaamse Balies en die van de Nationale Orde die geraadpleegd kunnen worden op https://www.advocaat.be, alsook aan de reglementen van de Balie te Hasselt die geraadpleegd kunnen worden op https://www.juridischlimburg.be.

Identificatieplicht
De Belgische wet tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme houdt sedert februari 2004 een identificatieplicht in evenals een meldingsplicht van ongebruikelijke transacties. Advocaten zijn sindsdien onder meer wettelijk verplicht hun cliënten te identificeren en het bewijs van deze identificatie te bewaren. Deze verplichting geldt zowel tegenover cliënten natuurlijke personen, rechtspersonen als vertegenwoordigers ervan.

Contractuele relatie
M-Advocaten is de exclusieve contractpartij voor alle diensten geleverd door Rafaël Mommen.

Erelonen en kosten
M-Advocaten maakt duidelijke ereloonafspraken met haar cliënteel.
Bij aanvang van de samenwerking maken wij een concrete inschatting van kosten en erelonen.
Wij werken steeds aan concurrentiële tarieven. De gehanteerde uurtarieven worden op verzoek van de cliënt meegedeeld. De tarieven gelden exclusief algemene kantoorkosten, 21% BTW (behoudens vrijstelling) en eventuele specifieke dossiergebonden kosten. Een bijkomend ereloon kan worden verantwoord door het belang van de zaak, de grote complexiteit, de hoogdringendheid en/of het gunstige resultaat. M-Advocaten is gerechtigd voorschotten onder de vorm van provisies te vragen.
M-Advocaten factureert haar diensten periodiek. Naar aanleiding daarvan wordt de aanrekening verantwoord.
Facturen, provisienota’s en kostenafrekeningen zijn betaalbaar binnen een termijn van 15 dagen. Bij wanbetaling kan M-Advocaten haar dienstverlening opschorten totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden.

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering
M-Advocaten is verzekerd voor de beroepsaansprakelijkheid van Rafaël Mommen, bij Vanbreda Risk & Benefits, met zetel te 2140 Antwerpen, Plantin en Moretuslei 297 op grond van een door de Orde van Vlaamse Balies afgesloten groepspolis bij Amlin Europe. De aansprakelijkheid van M-Advocaten en haar medewerkers is beperkt tot het bedrag van de door hen onderschreven professionele verzekeringspolissen en binnen de grenzen van de dekking.
De polissen verlenen dekking voor de gevolgen van daden gepleegd in de hele wereld voor activiteiten uitgeoefend vanuit het in België gevestigde kantoor, onder voorbehoud van verduidelijkingen en uitzonderingen in de polissen opgenomen.

Confidentialiteit
M-Advocaten verbindt zich ertoe uw privacy te respecteren en vertrouwelijk en zorgvuldig om te gaan met uw persoonsgegevens. Alle gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de vigerende wettelijke en deontologische voorschriften, inbegrepen de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens worden in geen geval overgemaakt aan of ter beschikking gesteld van derden zonder uw toestemming.

Informatie en klachten
Indien u verdere informatie wenst of bij klachten kan u terecht per post op het adres Minderbroedersstraat 52 bus 1, 3500 Hasselt, via telefoon op het nummer 011/37 88 30, via fax op het nummer 011/37 88 31 of via e-mail op het adres [email protected].

Geschillen
In geval van geschillen is het Belgisch recht van toepassing. Partijen zullen ernaar streven hun eventuele geschillen in der minne te regelen. Behoudens met de cliënt overeengekomen afwijking zijn enkel de rechtbanken van Hasselt bevoegd, onverminderd het recht voor M-Advocaten om gerechtelijke stappen te ondernemen voor de rechtbanken van het rechtsgebied van de cliënt.
GEBRUIK VAN DE WEBSITE
Artikel 1 Algemeen
Deze artikelen beschrijven de voorwaarden onder welke M-Advocaten toegang verleent tot haar website en haar diensten verleent aan bezoekers. Zij zijn van toepassing op ieder gebruik van de website www.m-advocaten.be.
De dienst die M-Advocaten biedt is erop gericht om vraag en aanbod naar juridische dienstverlening bij elkaar te brengen.
In het navolgende wordt onder bezoeker of gebruiker verstaan eenieder die de website www.m-advocaten.be bezoekt en wordt onder advocaat verstaan, ieder advocaat die ingeschreven is aan een Belgische balie.

Artikel 2 Accepteren Voorwaarden
Door gebruik te maken van de website www.m-advocaten.be, hetzij als advocaat hetzij als rechtshulpzoekende of anderszins, accepteert de bezoeker deze algemene voorwaarden.

Artikel 3 Wijzigingen
M-Advocaten behoudt zich het recht voor om te allen tijde elk van deze algemene voorwaarden te wijzigen, aan te passen, aan te vullen of te verwijderen. Wijzigingen zullen van kracht zijn vanaf het moment van publicatie op de website van M-Advocaten.

Artikel 4 Onderwerp en aansprakelijkheid
De website van M-Advocaten is erop gericht om vraag en aanbod naar juridische dienstverlening bij elkaar te brengen. M-Advocaten beoogt kwalitatief hoogstaande informatie aan te bieden, toch kan zij op geen enkele manier de correctheid of volledigheid ervan garanderen. Om die reden is noch de redactie van M-Advocaten noch diens uitbater aansprakelijk voor welke schade ook die zou voortvloeien uit het gebruik of niet-gebruik van gegevens op de website.
De bezoeker krijgt het tijdelijk, herroepbaar en niet-exclusief recht om de website te gebruiken voor privé-gebruik in overeenstemming met de gebruiksvoorwaarden. Geen gegevens mogen overgenomen worden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring van M-Advocaten. Integratie van gegevens in welke vorm ook is verboden zonder schriftelijke goedkeuring.
M-Advocaten kan niet aansprakelijk gehouden worden voor de informatie aangeboden op externe websites waarnaar gelinkt wordt, noch voor de diensten die er verstrekt worden.
M-Advocaten kan de juistheid van de informatie of systemen niet garanderen en kan derhalve ook niet verantwoordelijk gesteld worden voor beslissingen genomen op basis van deze informatie of systemen.

Artikel 5 Rechten
M-Advocaten is behoudens andere aanduiding, eigenaar van alle logo’s, teksten, vormgeving, opmaak, indelingen en databases op haar website. Overname, in welke vorm ook, is strikt verboden zonder de uitdrukkelijke goedkeuring.
Door het laten publiceren van teksten garandeert de auteur (of diegene die de rechten op de tekst bezit) M-Advocaten een onbeperkt, royalty-free, onherroepbaar, niet-exclusief recht om de tekst te gebruiken, aan te passen, te publiceren, te vertalen, in een andere vorm te gieten. Deze rechten kan M-Advocaten overdragen aan derden.

Artikel 6 Identiteit en Privacy
Elke bezoeker is verplicht aan M-Advocaten nauwkeurig en volledig opgave te doen van alle gegevens welke van hem gevraagd worden en welke nodig geacht worden voor de werking van M-Advocaten.
In geval van onvolledige of onjuist ingevulde opdrachten behoudt M-Advocaten zich het recht deze onbehandeld aan de bezoeker terug te zenden.
Elke bezoeker verklaart dat de door hem geleverde informatie:
– juist en nauwkeurig is;
– geen onrechtmatige informatie bevat;
– een zo exact mogelijke weergave van de feiten is;
– geen inbreuk maakt op rechten van een derde.

Met betrekking tot de bescherming van de privacy gelden de voorwaarden zoals die op de website uiteen zijn gezet. M-Advocaten streeft ernaar de persoonlijke levenssfeer van haar klanten en bezoekers optimaal te beschermen. Daarom handelt M-Advocaten bij de verwerking van uw gegevens in overeenstemming met de privacywet. Als u via M-Advocaten een zaak onderbrengt bij Rafaël Mommen wordt er zorgvuldig met uw persoonsgegevens omgegaan. M-Advocaten besteedt de grootste zorg aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Als u vragen heeft over hoe M-Advocaten met uw gegevens omgaat of welke gegevens wij van u hebben opgeslagen, kunt u ons een e-mail sturen op volgend adres: [email protected].

Artikel 7 Rechtshulp
Elk opzettelijk onjuist, frauduleus en/of illegaal verzoek tot rechtshulp of reactie op zulke verzoeken zijn zonder onderscheid verboden.
Gebruiker heeft het recht iedere bezoeker de toegang tot haar dienst te weigeren dan wel de bezoeker van haar dienst te verwijderen.
De informatie op deze website is algemeen van aard en is uitdrukkelijk niet bedoeld om te worden geïnterpreteerd als ‘juridisch advies’. De gegevens die gepubliceerd worden op deze site hebben geen confidentieel karakter.

Artikel 8
Indien zou blijken dat een of meerdere van de voorwaarden ongeldig of onrechtmatig is, dan zou dit geenszins de geldigheid en rechtmatigheid van de andere voorwaarden aantasten.

Artikel 9
Deze algemene voorwaarden zijn onverkort van toepassing als de bezoeker gebruik maakt van de dienst van M-Advocaten via de website van een derde partij.

Artikel 10
Op deze voorwaarden en elke door M-Advocaten gesloten overeenkomst is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing, waarbij alle geschillen voortvloeiend uit of samenhangend met verplichtingen die resulteren uit het gebruik van de website, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Hasselt.